Haderslevbanen

 

 

Nytårshilsen


 

 

TIL FORSIDEN

 

 

   

Til alle foreningens medlemmer – en nytårshilsen.

Tak til alle medlemmer for støtte til foreningens oprettelse og medlemskab - og for vores fælles mål: genoprettelse af veterantogskørsel mellem Haderslev og Vojens. Dette nytårsbrev er på en gang en nytårshilsen for et rullende godt nytår 2011 – en kvittering for dit medlemskab af foreningen - samt en aktuel orientering om, hvor langt vi er nået med projektet. Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for energisk og engageret arbejde.

I starten af september 2010 fik vi Transportministeriets tilladelse til, at vi kunne indgå en aftale med Banedanmark om banens oprydning, rydning og nedskæring af indvækst. Dette arbejde er langt fremme, men på det seneste er det sat i stå af det meget kolde vintervejr. De foreløbige vurderinger fra fagfolk fra banen er, at de finder banens almindelige tilstand bedre end forventet. I nær fremtid skal der være en grundig gennemgang af skinner, sveller og signalsystemer mv.– så de påkrævede istandsættelser kan kvantificeres og økonomien dertil gøres op.

I slutningen af november måned indgik Transportministeren et stort transportforlig mellem næsten alle partier. I forliget er der i 2011 er afsat 5.0 mio. kr. til veterantogsdrift i Danmark. Vi håber naturligvis på,  at vi få en passende del af den bevilling til vores projekt!!

Dagen før juleaften modtog vi et brev fra Transportministeren – hvori han inviterer os til et møde for at drøfte mulighederne for, enten at overtage banen eller indgå en driftsaftale, som vil muliggør veterantogsdrift. Endvidere skal drøftes regler­ne for nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Vi har sagt ja tak til invitationen, og vil hurtigst muligt afholde et møde med ministeriet, Banedanmark og Trafik­styrelsen. Vi regner med at det bliver i januar 2011. Vi har stadig fokus på, at det første tog kører i sommeren 2011.

I har sikkert iagttaget, at vi dels har fået fremstillet det brevpapir, som denne orientering skrives på. Foreningen har også fået sin egen hjemmeside www.veteranbanen-haderslev-vojens.dk – hvor I fremover kan holde jer orienteret om foreningens aktiviteter. Bestyrelsesreferater indsættes på hjemmesiden.

 

TIL FORSIDEN

 

 

 

 

 

Winds bogtrykkeri har sponsoreret fremstillingen af 60.000 stk. flyers, som er fremlagt overalt i kommunen, samt i Aabenraa, Christiansfeld og Kolding. Vi har flere, som kan uddeles til interesserede.

Flyeren inviterer til medlemskab og viser kontoen for kontingent indbetaling. Blandt alle medlemmer pr. 31. jan 2011, trækkes der lod om 5 vin gaver. Vinderne får direkte besked om lodtrækningen. Vi er p.t. ca. 80 medlem­mer. Forhåbentlig når vi 100 medlemmer inden lodtrækningen!

Alle medlemmer (også andre) er meget velkomme til at oplyse om hvor og med hvad den enkelte kan hjælpe med - nu eller i fremtiden, til projektets gennemførelse og løbende drift. En række folk – ikke mindst ”Byggemand BOB” holdet, har allerede været meget aktive på banen. Men der bliver brug for flere hjælpere endnu. Der er også mulighed for at søge uddannelse til togfører, lokomotivfører eller sikker­hedsfolk, men vi skal også bruge billetsælgere, folk til at rengøre vognene, salg af kaffe, øl og vand og meget mere. Henvendelse herom kan ske til bestyrelsesmedlem Flemming Elmdal Kramer, mail elmdal@mail.dk, tlf. 40322774 eller 74542774 eller bestyrelsesmedlem Bjarne Seerup mail bjarne@seerupnet.dk tlf.23320201. Undertegnede kan selvfølgelig også kontaktes.

Alle medlemmer, der har fået dette brev med posten, vil jeg gerne opfordre til at sende oplysning om jeres mailadresse til kassereren Flemming Hansen - på mailadressen nyhoj@privat.dk, så foreningen kan spare omkostninger.

Den 24. januar vil foreningen afholde en orienterings- og hyggeaften for medlemmer og andre interesserede på Slesvigske vognsamling på Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev. Se nærmere herom på hjemmesiden og i dagspressen.

Med venlig hilsen

 

Carsten Ørnsholt.

formand

 

 

  Se iøvrigt www.veteranbanen-haderslev-vojens.dk  
     
     
     
 

TIL FORSIDEN